Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Χρηματοδότηση της σύμβασης του έργου

Φορέας χρηματοδότησης του παρόντος έργου είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0181. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 10-7135.005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ01810033).

Το έργο περιλαμβάνει στο υποέργο Νο1 της Πράξης : «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2782/ 08-10-2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5033656 8. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για τον Δήμο Πάργας σύμφωνα με την διακήρυξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. – Δ. ΠΑΡΓΑΣ με Αρ. Πρωτ. 4458 / 15/05/20.

Στόχος είναι η στοχευμένη αναβάθμιση υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου, βελτιώνοντας την πρόσβαση, χρήση και ποιότητα ενός φάσματος υπηρεσιών ΤΠΕ, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και υποστήριξη της καθημερινότητάς του και η αίσθηση συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

Η προτεινόμενη πλατφόρμα «Smart Parga» θα αποτελέσει ένα νέο εξελιγμένο ψηφιακό σύστημα του Δήμου, το οποίο θα τον αναβαθμίσει ψηφιακά και θα συντελέσει στην επίτευξη του σκοπού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν το σύνολο του Συστήματος σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι οι εξής:

 • Αρθρωτή αρχιτεκτονική (modular) του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών υποσυστημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.
 • Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας (CIA – Confidentiality, Integrity, Availability) των δεδομένων.
 • Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (auditing logging) και τροποποιήσεων των δεδομένων (trace ability), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος για τον εντοπισμό προβλημάτων ασφάλειας και αντίστοιχων αιτιών που τα προκάλεσαν.
 • Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals). Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης να παραδοθεί και ο κώδικας (source code) υλοποίησης των υποσυστημάτων που ενδέχεται να αναπτύξει ο Ανάδοχος.
 • Αξιοποίηση της τεχνολογίας εικονικοποίησης στα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν.
 • Παροχή και διαχείριση των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης σε υψηλό επίπεδο σύμφωνα με αρχές που προέρχονται από διεθνείς καλές πρακτικές.
 • Διασύνδεση με όλα τα υπάρχοντα συστήματα που έχουν σχέση με το Σύστημα.

Όλες οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και ενσωματωθεί στην πλατφόρμα Smart Parga, διαλειτουργούν με τα υπάρχοντα υποσυστήματά, συνοπτικά είναι τα εξής:

 1. Αιτήματα πολιτών :

Mέσω της διαδικτυακής εφαρμογής και της αντίστοιχης εφαρμογής έξυπνων συσκευών (Smartphone App) για Android και iOS συσκευές, οι Πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στις Υπηρεσίες του Δήμου άμεσα και στοχευμένα στο ανάλογο τμήμα το αίτημά τους, τυχόν προβλήματα, καταγγελίες κλπ. Οι πολίτες ενημερώνονται για την εξέλιξη και την διεκπεραίωσή των αιτημάτων τους.

 1. ekep-ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών και πληρωμών

Πρόκειται για δύο μηχανήματα με μεγάλη οθόνη, στα οποία με την αφή οι δημότες θα μπορούν να ζητήσουν ένα πιστοποιητικό, να δουν και να πληρώσουν τις οφειλές τους καθώς και να πάρουν έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες.

 1. Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο

Η προτεινόμενη υπηρεσία ταυτοποίησης θα παρέχει διαβαθμισμένη ταυτοποίηση χρηστών (ΚΑΙ μέσω TAXIS), ανάλογη των απαιτήσεων των εφαρμογών, μέσω ενιαίας πλατφόρμας πιστοποίησης, στην οποία θα μεταπτωθούν σταδιακά οι υπάρχουσες διαδικτυακές εφαρμογές του Δήμου και θα αποτελέσει το πρότυπο αυθεντικοποίησης για οποιαδήποτε μελλοντική εφαρμογή.

 1. Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες/επιχειρήσεις,

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών για όλες τις βεβαιωμένες και μη οφειλές των πολιτών, είναι μια νέα σύγχρονη διαδικτυακή λύση νέας γενιάς, στηριγμένη σε ανοιχτά πρότυπα. Στόχος της θα είναι μέσω της διασύνδεσης με το σύστημα οικονομικής διαχείρισης και τις τράπεζες, οι ταυτοποιημένοι πολίτες και επιχειρήσεις (και μέσω TAXIS) να ενημερώνονται και να διεκπεραιώνουν τις οφειλές τους, χωρίς τη φυσική τους παρουσία.

 1. Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές

Πρόκειται για ένα σύγχρονο διαδικτυακό σύστημα στηριγμένο σε ανοιχτά πρότυπα, με ταυτοποίηση του χρήστη ακόμη και μέσω του TAXIS, με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και με πλήρη συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων, με δυνατότητες όπως: διαδικτυακή αίτηση, πρωτοκόλληση και παραλαβή των απαιτούμενων εγγράφων από τους συναλλασσόμενους, διαχείριση των αποφάσεων συλλογικών οργάνων και ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου.