Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
https://dimospargas.gr/

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές

Δυνατότητα πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές μέσω ειδικής εφαρμογής.